EKOPOL PRODUKTY CENNIK INFORMACJE I PLIKI DO POBRANIA KONTAKT

INFORMACJE

Planujesz montaż oczyszczalni ścieków przy swoim nowobudowanym domu? Zobacz co należy zrobić przed instalacją urządzenia, jakie informacje zebrać i jak przy gotować budynek do współpracy z planowaną oczyszczalnią.

1. Zadbaj o to, aby wyjście kanalizacji z budynku zostało wykonane rurą o średnicy fi 160 mm i możliwie najpłycej tj. 20-30 cm pod planowanym poziomem gruntu.

2. Zleć wykonanie pionu wentylacyjnego odpowietrzającego instalację kanalizacyjną w budynku. Oczyszczalnia biologiczna (ze względu na napowietrzanie wgłębne) generuje zwiększony przepływ powietrza w instalacji odpowietrzającej kanalizację, dlatego tak ważne jest poprawne wykonanie pionu wentylacyjnego. Pozwali to zapobiec przedostawaniu się nieprzyjemnych zapachów do pomieszczeń.

- średnica pionu minimum 110 mm,
- wyprowadzony ponad dach co najmniej 60 cm powyżej kominów wentylacyjnych i okien (najlepiej powyżej kalenicy dachu),
- zakończony odpowiednią końcówką.

3. Zwróć uwagę na to, aby przybory sanitarne (wanny, brodziki, zlewy) były wyposażone w syfony, oraz na to aby syfony i kratki odwadniające były zawsze wypełnione wodą. Jeśli z pewnych przyczyn nie korzystasz z części przyborów, to co kilka dni wlej do nich niewielką ilość wody – zapobiegniesz w ten sposób pojawianiu się w budynku nieprzyjemnych zapachów.

4. Podczas budowy obserwuj wykonane wykopy. Zanotuj właściwości podłoża:
Rodzaj gruntu
przepuszczalny (piaski, żwiry)
nieprzepuszczalny/słabo przepuszczalny (gliny, iły)
Poziom lustra wód gruntowych
czy woda pojawia się w wykopach, a jeśli tak to na jakiej głębokości.

Ewentualnie zleć wykonanie badań geotechnicznych gruntu – geolog określi rodzaj i stopień wodoprzepuszczalności gruntu do głębokości około 3m.

5. Wykonaj zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków. Zrobisz to składając w Starostwie Powiatowym odpowiedni wniosek wraz z opisem technicznym i certyfikatami wybranego modelu oczyszczalni.

6. Jeszcze przed zakupem zasięgnij informacji na temat możliwości dofinansowania budowy oczyszczalni ze środków UE. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w Urzędzie Gminy i/lub w oddziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.