Ekopol Produkty Informacje Cennik Oferta Kontakt

Wytwarzane przez EKOPOL oczyszczalnie biologiczne typu BIO-HYBRYDA są hybrydami pracującymi w oparciu o fluidalne, aktywne, samooczyszczające się złoże biologiczne, niskoobciążony osad czynny oraz układ napowietrzania drobnopęcherzykowego.

System ten w unikalny sposób łączy pozytywne cechy złoża biologicznego i osadu czynnego, eliminując przy tym wady oczyszczalni opartych wyłącznie na technologii osadu czynnego.

Pierwszym etapem pracy urządzenia jest zachodzące w osadniku wstępnym oczyszczanie mechaniczne. Podlegają mu substancje nierozpuszczalne, czyli ciała stałe zawieszone w ściekach. Wykorzystuje się tu procesy grawitacyjnego osiadania zanieczyszczeń (sedymentacji) i wznoszenia (flotacji). Sedymentacja tych cząstek jest procesem na tyle powolnym, że usuwanie powstającego w jej wyniku osadu wymagane jest tylko raz na rok.

Rozkład substancji organicznych przez mikroorganizmy (głównie bakterie i pierwotniaki) jest znacznie przyśpieszony w warunkach tlenowych, toteż złoże biologiczne podlega odżywianiu i dotlenianiu przez zanurzenie w wypełnionej ściekami komorze reaktora biologicznego i napowietrzanie.

W konstrukcji złóż wykorzystano zdolność bakterii do tworzenia biofilmów. Zasada działania produkowanego przez naszą firmę bioreaktora ze złożem biologicznym opiera się na doprowadzeniu do wytworzenia biofilmu i wykorzystaniu go do oczyszczania ścieków.

Podstawą złoża jest wypełnienie zbudowane z tysięcy wolnopływających, specjalnie zaprojektowanych kształtek polietylenowych (produkowanych również przez EKOPOL).

Firma EKOPOL gwarantuje, że oczyszczalnia jest bezobsługowa, a proces oczyszczania stabilny i trwały oraz, że ściek zostanie oczyszczony w 97 procentach.

Oczyszczalnia BIO-HYBRYDA spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie warunków jakie trzeba spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub gruntów oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska (Dz.U. z dnia 19.02.2009 roku.).

Oczyszczone ścieki możemy, zgodnie z obowiązującym prawem, odprowadzić bezpośrednio do rowu, rzeki, studni chłonnej czy też wykorzystać je np. do nawadniania ogrodu. W związku z tym, że ściek jest oczyszczony w bardzo wysokim stopniu, żywotność drenażu lub pola rozsączającego jest szacowana na około 100 lat. Jest ona tak długa, ponieważ odbiornik ścieków, czyli grunt, nie kolmatuie się niedoczyszczonym ściekiem.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków typu BIO-HYBRYDA z odprowadzeniem oczyszczonej wody do cieku wodnego np. rów, rzeka.